Opcje językowe

English Poland

Akredytacje i Członkostwo

 • Bush Projects

  Polsko Brytyjska Izba Handlowa

  Brytyjsko-Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce - BPCC), powstała w 1992. Przy współpracy z członkami Izby oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC aktywnie realizuje program promocji polskich regionów, wspiera polskich eksporterów i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków – tak w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii.

  Zaliczana jest do najbardziej prężnych bilateralnych pozarządowych organizacji gospodarczych w Polsce. Firmy zrzeszone w BPCC zainwestowały w Polsce ponad 12 mld € i zatrudniają ponad 150 000 osób.

  www.bpcc.org.pl

 • Bush Projects

  AHK Polska

  Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest nie tylko izbą bilateralną z największą ilością firm członkowskich w Polsce, ale również jedną z największych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo-Handlowych (AHK) na świecie.

  AHK Polska reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich i od dwudziestu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych. Członkostwo w izbie to: zaproszenia na liczne spotkania biznesowe, dostęp do cennych informacji, możliwości promowania swojej firmy wśród pozostałych członków izby oraz liczne dodatkowe usługi.

  www.ahk.pl

 • Bush Projects

  ULI Polska

  ULI Polska jest najnowszym dodatkiem do sieci członków w Europie z ponad 40 liderów z sektora prywatnego i publicznego, reprezentujących wszystkie dyscypliny w polskim handlu i rynku nieruchomości mieszkaniowych. Jest on prowadzony przez komitet wykonawczy starszych figur z branży, którzy poświęcają swój czas dostarczenia zdarzenia i programowania, charakterystyczne dla Polski.

  ULI Polska stara się korzystać i dzielić globalnych najlepszych praktyk. Dodatkowo wystawiać zarówno sektor publiczny i prywatny w Polsce do obecnego sposobu myślenia i, aby służyć jako szanowanego i bezstronnym forum dla wszystkich zainteresowanych stron w dziedzinie rozwoju obszarów miejskich.

  Członek: Mariusz Witkun, Arkadiusz Osiński

  europe.uli.org

 • Bush Projects

  Polska Izba Inżynierów Budownictwa

  Polska Izba Inżynierów Budownictwa została powołana mocą ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów.

  Polska Izba Inżynierów Budownictwa zrzesza inżynierów i techników z uprawnieniami budowlanymi w następujących specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno - budowlana, inżynieryjna: mostowa, drogowa, kolejowa, hydrotechniczna, wyburzeniowa, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: cielpnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji elektrycznych.

  Członkowie: Arkadiusz Osiński, Mariusz Witkun, Grzegorz Piórczyński, Maciej Neska

  www.piib.org.pl

 • Bush Projects

  Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

  SIDiR jest polskim stowarzyszeniem, zrzeszającym osoby fizyczne oraz – w charakterze członków wspierających – prywatne firmy zajmujące się niezależnym doradztwem inżynierskim, takim jak: studia wykonalności, projektowanie, nadzór realizacji robót, zarządzanie realizacją przedsięwzięcia. Członkowie SIDiR, niezależni inżynierowie konsultanci, muszą posiadać doskonałe kwalifikacje zawodowe i znajomość działania na rynkach międzynarodowych. Statut SIDiR nakłada także na swoich członków wysokie wymagania etyczne, zgodne z zasadami Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów (FIDIC).

  Członek: Arkadiusz Osiński

  www.sidir.pl

 • Bush Projects

  Polska Rada Centrów Handlowych

  Polska Rada Centrów Handlowych to największa w Polsce organizacja skupiająca firmy związane z branżą centrów oraz ulic handlowych. 

  Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym ponad 200* firm działających w branży nieruchomości handlowych. Polska Rada Centrów Handlowych jest narodowym partnerem International Council of Shopping Centers (ICSC) i działa na terenie Polski od 2003 roku.

  www.prch.org.pl

 • Bush Projects

  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej BISNODE

  Certyfikat to prestiżowe wyróżnienie, które zdobyć mogą wyłącznie firmy spełniające ściśle określone kryteria.

  Wyróżnieni Certyfikatem to firmy o danych finansowych dających gwarancję na wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej, których poziom zadłużenia oraz zarejestrowanych przeterminowanych płatności jest znikomy.

  Trebbi Polska www.certyfikatwiarygodnoscibiznesowej.pl/wizytowka-firmy

Akredytacje i czlonkostwo - Trebbi Polska - Inspiring Built Environments